Breaking News

Recent Posts

NHM Manager Arrested, Svr.শিৱসাগৰত যৌন কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্হ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰ। https://youtu.be/hg-YFV4-ZZA

NHM Manager Arrested, Svr.শিৱসাগৰত যৌন কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্হ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰ।https://youtu.be/hg-YFV4-ZZA NHM Manager Arrested, Svr.# শিৱসাগৰত যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্হ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰ ## শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত যৌন কেলেংকাৰী । গ্ৰেপ্তাৰ জিলা প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ প্ৰগেম মেনেজাৰৰ এই কেলেংকাৰী ।ৰাষ্টীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ …

Read More »